ในตอนที่สองนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการสร้างเอกสาร xml จาก JDOM api ครับ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

1. สร้างเอกสาร xml

Document document = new Document();

2. สร้าง root element ของเอกสาร xml

Element root = new Element("test");

3. เพิ่ม root element เข้าไปยังเอกสาร xml

root.setText("Test ทดสอบ");

4. สร้าง child node

Element child = new Element("child");

child.setText("ทดสอบ child");

5. เพิ่ม child node เข้าไปยัง root element ของเอกสาร xml

root.addContent(child);

6. สร้าง xml file

FileOutputStream out = new FileOutputStream("filename.xml");
XMLOutputter serializer = new XMLOutputter();
serializer.output(document, out);
out.flush();
out.close();

นี่แหละคือ 6 ขั้นตอนของการสร้างเอกสาร xml ด้วย JDOM API ครับ

ผลลัพธ์ที่จะได้คือ

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<test><child>ทดสอบ child</child></test>

Comment

Comment:

Tweet